Domů    Napsat mail    Mapa stránek

Obchodní podmínky firmy Robert Drapa Obchodní podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb dodávaných firmou Robert Drapa, sídlem Starý Ples 14, 55101 Jaroměř , IČO: 69143129, zapsanou u Mě Ú v Jaroměři pod č. j. ŽÚ- 412/2010-Hu (dále rovněž „prodávající"), na území České republiky.

I. Obecná ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky (dále rovněž „OP") platí pro všechny smluvní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Prodávající odchylné obchodní podmínky kupujícího výslovně odmítá. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky prodávajícím nebo uzavřením kupní smlouvy s kupujícím, který tímto zároveň přijímá tyto obchodní podmínky. Jakékoli ujednání odlišné od těchto obchodních podmínek vyžadují ke své závaznosti výslovné písemné potvrzení prodávajícího. 2) Ceny uvedené v katalogu nebo na internetu jsou uvedeny v korunách českých s daní z přidané hodnoty (DPH). Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zákazníka zcela nebo zčásti odmítnout bez udání důvodu. 3) Jakákoliv odchylka od nabídky prodávajícího se považuje za nový návrh, který musí být prodávajícím v plném rozsahu potvrzen. 4) Mezi prodávajícím a jeho smluvním partnerem-podnikatelem je vyloučeno použití obchodního potvrzovacího dopisu podle § 1757 Obč. Z. 5) Smluvní strany vylučují aplikaci § 1732 odst. 2 Obč. Z, podle něhož návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou; každý takový návrh akceptovaný kupujícím musí být ze strany prodávajícího k jeho závaznosti prodávajícím potvrzen. II) Dodací podmínky 1) Dodání zboží do 24 hodin a) Zboží z elektronického obchodu prodávajícího - www.drapa-technika.cz nebo jeho katalogu dodá prodávající kupujícímu již následující pracovní den ode dne objednání, pokud bude objednávka doručena prodávajícímu do 9,00 hodin předchozího pracovního dne. Dodávku zboží garantuje prodávající zčásti nebo zcela u objednávek v obvyklém množství. Při objednání většího množství, které nebude možno zákazníkovi jednorázově uvolnit, bude zákazník telefonicky informován s návrhem řešení a cílem domluvit se na dalším postupu. V případě, že nastane mimořádná situace ohledně dodání zboží, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. b) Ostatní zboží nebo dodávky do zahraničí budou realizovány dle individuálních smluvních podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

2) Realizace dopravy

a) Objednané zboží bude dodáno do sjednaného místa (dodací adresa kupujícího) prostřednictvím smluvního partnera.

b) Smluvní partner zajišťuje přepravu z domu do domu, čímž se rozumí odebrání a doručení zásilky na nakládací rampě nebo chodníku před domem odesílatele/příjemce. Smluvní partner nezajišťuje donášku do bytů, pater, sklepů, skladů apod.

3) Náklady na dopravu, podmínky dopravy zdarma

a) Dodání zboží z elektronického obchodu prodávajícího - www.drapa-technika.cz nebo jeho katalogu do jednoho místa v rámci celé České republice je pro kupujícího u objednávky převyšující cenu bez DPH ve výši = 8000,- Kč ZCELA ZDARMA. U ceny zboží nižší než = 8000,- Kč bez DPH, činí částka na přepravu 120,- až 199,- Kč bez DPH pro dodání do jednoho místa v České republice, v závislosti na hmotnosti dodávky.

b) Ostatní zboží nebo dodávky do zahraničí budou realizovány dle individuálních smluvních podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

4) Balení zboží

a) Zboží je baleno na vratných paletách, pokud povaha (objem, hmotnost, rozměry apod.) nedovoluje jeho expedici balíkem. Náklady na balení a obalové materiály nejsou účtovány (s výjimkou palet, které nejsou v režimu vrácení palety).

b) Prodávající je oprávněn s ohledem na technologii výroby dodat kupujícímu v souladu s kupní smlouvou nebo potvrzenou objednávkou sjednané množství výrobků s odchylkou - u dodávek do 100 kusů 20% - u dodávek 101 - 500 kusů 10% - u dodávek nad 500 kusů 5%, pokud není sjednáno výslovně jinak.

5) Možnost vrácení zboží

a) Kupujícímu je umožněno, při nákupu prostřednictvím internetového obchodu, odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od obdržení zboží.

b) Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů prodávajícího formou jednoznačného prohlášení a to: e-mailem na adresu: drapa-technika@centrum.cz nebo poštou na adresu: Robert Drapa, Palackého 219,551 01 Jaroměř. Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy vyplní kupující údaje uvedené ve formuláři, včetně uvedení čísla objednávky. Využije-li kupující možnosti odstoupení od smlouvy pomocí e-mailu, obratem mu bude zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6) Důsledky odstoupení od smlouvy Pokud kupující odstoupí od smlouvy s prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího za vracené zboží obdržel. Výjimkou je vrácení zboží bez udání důvodu,kdy je vrácená částka ponížena o náklady na dopravu. S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než zboží obdrží nebo než prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

a) Zpětné převzetí zboží Kupující odešle zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, zpět na adresu Robert Drapa, Palackého 219, 551 01 Jaroměř. Zboží nesmí být odesláno na dobírku, v takovém případě nemusí být prodávajícím převzato, případně budou vzniklé náklady dodatečně uplatněny. V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, zboží vrátí pokud možno, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu musí být zboží zabaleno tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno oprávněně, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží.

b) Náklady spojené s převzetím zboží Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu. c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ): • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

7) Cenové a platební podmínky Pokud není potvrzenou objednávkou nebo kupní smlouvou sjednáno jinak, je kupní cena zboží určena podle cen a slev platných ke dni podpisu kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky v souladu s platným ceníkem prodávajícího a zahrnuje balení. Ceny za zboží jsou uvedeny s DPH a bez dopravy. Změna cen zboží ze strany prodávajícího je vyhrazena; prodávající kupujícímu sdělí aktuální cenu ke dni objednávky ze strany kupujícího. Pokud nebude mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno jinak, je kupující povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu jedním z níže uvedených způsobů:

a) Dobírkou - prodávající zašle objednané zboží kupujícímu zásilkovou službou. Při převzetí kupující uhradí cenu zboží v hotovosti. Dobírka se nevztahuje na dodávky do zahraničí.

b) V hotovosti - platí při případném osobním odběru.

c) Zálohovou platbou - platba se realizuje na základě zálohové faktury, která je vystavena v okamžiku, kdy je zboží připraveno k expedici. Pokud je platba kupujícího připsána na účet prodávajícího, je zboží ihned expedováno.

d) Bezhotovostní platební kartou - kupující může provést úhradu platební kartou VISA nebo Mastercard prostřednictvím zabezpečeného internetového terminálu. Připsání platby proběhne ve velice krátké době a zboží tak může být okamžitě expedováno. e) Bankovním převodem - tento způsob platby je nabízen pouze obchodním partnerům prodávajícího, u kterých je prověřena jejich platební morálka. Zboží je expedováno po potvrzení objednávky. Standardní doba splatnosti je 14 dnů. V případě úhrady kupní ceny do 14 dnů po datu vystavení faktury se splatností 30 dnů a delší znějící na částku nad = 14 000,- Kč bez DPH (slovy čtrnáct tisíc korun českých) poskytuje prodávající skonto. Výše skonta podle tohoto článku jsou 2 % (slovy: dvě procenta) z celkové částky faktury (tj. včetně DPH). Skonto je poskytnuto za těchto podmínek: • jedná se o fakturu se splatností 30 dnů a více • úhrada je připsána na účet prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení faktury • nejedná se o fakturu s úhradou formou dobírky, zálohové platby a platby kartou na e-shopu. • kupující potvrdí a zašle zpět prodávajícímu opravný daňový doklad (bude kupujícímu zaslán po obdržení platby) • úhrada je provedena jednorázově (nikoli na více splátek), kupující nemá vůči prodávajícímu nedoplatek nebo některou ze svých faktur po splatnosti. Způsob uplatnění skonta: • § na odpovídajících fakturách bude vyčíslena výše skonta, výše požadované snížené úhrady i požadovaný termín úhrady, • kupující platí přímo ve výši požadované snížené úhrady, • prodávající následně zašle kupujícímu opravný daňový doklad • potvrzený opravný daňový doklad zašle kupující zpět prodávajícímu, pokud tak neučiní, zaniká tak jeho právo na přiznání skonta, • v případě, že bude platba krácena neoprávněně, je prodávající povinen kupujícího o této skutečnosti upozornit a kupující je povinen dlužnou částku doplatit do běžného termínu splatnosti.

8) Reklamační podmínky

■ Úvodní ustanovení

a/ Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Robert Drapa, sídlem Starý Ples 14, 55101 Jaroměř , IČO: 69143129, (dále také „prodávající") a zákazníka (dále také „kupující").

b/ Reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamace zboží zakoupeného u společnosti Robert Drapa, sídlem Starý Ples 14, 55101 Jaroměř , IČO: 69143129, uvedená společnost je také provozovatelem internetového obchodu www.drapa-technika.cz

c/ Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z vadného zboží.

■ Převzetí zboží  Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti smluvního partnera.  Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.  Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při přepravě, podepsané smluvním partnerem.  Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.

■ Záruka za jakost

a/ Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci. Délka záruční doby b/ Délka záruční doby činí 24 měsíců nebo je upravena individuálním smluvním vztahem, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.

c/ Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

d/ U zboží, kde není zapotřebí evidovat výrobní čísla, slouží k uplatnění záruky daňový doklad nebo dodací list. Záruční list je nutný vždy u zboží, u kterého jsou evidována výrobní čísla.

e/ Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

f) Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, vnější událost.

■ Vyřízení reklamace Práva a povinnosti kupujícího a/ Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Kupující může reklamaci podat jednou z uvedených možností:

 na e-mailovou adresu dodavatele – drapa-technika@centrum.cz, rdrapa@centrum.cz .

 poštou na adresu dodavatele – Robert Drapa,Náchodská 219, Jaroměř, 55101

 telefonicky – 604 381 330 nebo 734 406 759

Kupující je povinen uvést:

 číslo své objednávky

 důvod reklamace

 doložit doklad o vlastnictví zboží

b/ Kupující doručí zboží zpět kompletní a neponičené, s potřebnou dokumentací.

c/ Náklady na dopravu k prodávajícímu hradí kupující, zpět ke kupujícímu hradí prodávající.

d/ V případě zjištění neodstranitelné vady zboží, kterou lze hodnotit jako podstatné porušení smlouvy (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

e/ V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nezbytně vynaložené výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)

f/ Kupující má právo se informovat na stav reklamace prostřednictvím emailu a to na e-mail: drapa-technika@centrum.cz, rdrapa@centrum.cz.

Poškozené zboží či přepravní obal -postup řešení reklamace - pro společnost PPL Pro správné vyřešení Vaší reklamace, prosím, dodržte tento postup:  Správné převzetí zásilky - zkontrolujte neporušenost obalu a následně ji potvrďte řidiči  Pokud je zásilka viditelně poškozena, uveďte výhrady do přepravního listu  Lhůta pro nahlášení poškození uvnitř zásilky je 3 dny  Vždy uveďte číslo zásilky a kontakt  Nutné je také pořídit a zaslat fotografie poškozené zásilky  Nahlášení poškození a zaslání fotografií na tento e-mail: centr.reklamace@ppl.cz, v kopii na referenta Zákaznického servisu společnosti drapa-technika@centrum.cz, rdrapa@centrum.cz

Fotografie (v rozlišení do cca 100kB): o etikety s číslem zásilky (tam, kde je příjemce a odesílatel) o původního přepravního obalu (tak, aby byl vidět celý - ideálně ze dvou stran) + případné manipulační značky křehké/neklopit o poškození obalu (pokud k nějakému došlo) o balení uvnitř krabice - uložení v krabici, výplně o detail poškození Pokud nemáte možnost škodu nafotit, vyčkejte prosím. Reklamační pracovník PPL Vás bude v nejbližších dnech kontaktovat. Zajistěte prosím, aby s poškozenou zásilkou nebylo manipulováno do vyřešení reklamace. Pokud se tak již stalo, je potřeba nevyhazovat obalový materiál, ale nafotit ho pro potřeby pojišťovny. !!! V případě, že nebude při reklamaci dodržen výše uvedený postup, nebude reklamace uznána.

■ Práva a povinnosti prodávajícího

a/ Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí reklamace do 5 pracovních dnů.

b/ Prodávající vyřídí reklamaci ve lhůtě 30 dnů, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

■ Rozsah záruky

a/ Záruka zaniká v následujících případech:

 nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,

 porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou,

 používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,

 nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.

b/ Záruka se nevztahuje na:

 škody způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,

 vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,

 poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

c/ Při jakékoliv návštěvě servisního technika u kupujícího musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

■ Závěrečná ustanovení Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku.

9) Ochrana osobních údajů

a) Registrace a nákup na internetových stránkách www.drapa-technika.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů. U kupujících budou osobní údaje zpracovány prodávajícím za účelem uzavření a plnění smlouvy a práv z ní pro kupujícího vyplývajících. Prodávající bude se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a je správcem osobních údajů. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití.

b) Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek udělení dobrovolného souhlasu ze strany kupujícího. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení ze strany prodávajícího dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si kupující - adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu drapa-technika@centrum.cz

c) Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích z obchodního styku s prodávajícím.

d) Pokud si subjekt údajů přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese drapa-technika@centrum.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese prodávajícího.

III. Závěrečná ustanovení Kupující nemá právo postoupit nároky z kupní smlouvy mezi ním a prodávajícím třetím osobám bez písemného souhlasu prodávajícího. Pokud se spotřebitel domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížnosti na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy drapa-technika@centrum.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti.

Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát. Tyto obchodní podmínky jsou účinné na všechny smluvní vztahy prodávajícího uzavírané od 01.01.2015